Visie

We willen dat iedere jongere en zijn gezin, wanneer zij dit aangeven, onmiddellijke steun krijgen waarbij eigen vragen en oplossingen centraal staan in het plan – met vizier op de jongere – waarover het gezin steeds de regie voert. 


N KERN  
Deze kernwaarden dragen we allemaal ongeacht onze rol binnen de Plan-Trekkers. Deze waarden kunnen niet aan-en uitgezet worden afhankelijk van de situatie. Dit zijn wij. Zo staan wij in het leven en naar elkaar.  

Bescheidenheid  
Plan-Trekkers stellen hun expertise, kennis en ervaring ten dienste van de andere. We zijn betrokken en altijd bereid om bij te leren van de andere.  

Evenwaardigheid  
We zien iedereen als gelijkwaardig en stigmatiseren niet. Op een authentieke wijze gaan we, zonder een oordeel te vellen, met ieders inbreng en eigenheid om.  

Positieve levenshouding  
We blijven positieve zaken steeds zien en benoemen. Daarnaast erkennen we dat problemen en uitdagingen bij het leven horen, maar vergroten deze niet uit.  

Transparantie  
We zeggen wat we doen en we doen wat zeggen omdat we geloven dat relaties enkel kunnen groeien in alle openheid en met wederzijds respect. 

EéN AANPAK 
Hieronder staan de 10 basis ingrediënten van onze aanpak samengevat.  De mix van deze aanpak maakt ons uniek. Deze basis ingrediënten herkent iedereen en moeten het naar derden ook duidelijk maken waar we voor staan in onze werking met de gezinnen en naar onze partners in het jeugdhulplandschap.  

 1. Eén plan op maat
  We werken samen met de jongere en het gezin toe naar één plan zodat uitdagingen gekaderd worden binnen de volledige context en er met alle inbreng rekening gehouden wordt. We kijken over de verschillende levensdomeinen heen en komen zo tot een vraaggericht integraal en duurzaam plan. Binnen dit integrale plan houden we steeds ons vizier op de jongere. Dit plan kan zowel tot doel hebben het welzijn als de veiligheid te verhogen binnen het gezin met steun van het eigen netwerk.  
 1. Direct toegankelijk
  We geloven dat het noodzakelijk is om snel te kunnen opstarten wanneer de jongere/het gezin (of de context) aangeeft dat hier nood aan is. Zo voorkomen we verdere escalatie van uitdagingen, geven we vertrouwen aan de jongere/het gezin dat we voor hen klaarstaan en kunnen ze sneller losgelaten worden omdat bij noodzaak een heropstart steeds mogelijk is.  
 1. Jongere/hetgezin aan het stuur
  Een plan kan maar tot een duurzame verandering leiden indien het gedragen is door het gezin/de jongere zelf. Een gezinsplan moet werken voor de jongere/het gezin, niet voor de hulpverlener. Het gezin/de jongere is dan ook ten allen tijden eigenaar van het traject en bepaalt steeds de richting die we uitgaan en hoe we de inhoud vormgeven. Zelfs bij opgelegde vragen vanuit een jeugdrechtbank worden samen met de jongere/het gezin en hun netwerk naar antwoorden gezocht gebaseerd op eigen inzichten, krachten en netwerk.  
 1. Eigen netwerk
  We geloven niet enkel in de eigen inzichten en krachten, maar ook in het eigen netwerk van het gezin/de jongere. We betrekken zo snel als kan het netwerk in de opzet van het plan. Zo beperken we de rol van de professionele hulpverlening en zetten we in op duurzame relaties en vertrouwen binnen het eigen netwerk.  
 1. Krachtgericht werken
  Plan-Trekkers gaan eerst uit van de vragen en oplossingen vanuit het gezin/de jongere en het netwerk zelf. We geloven dat, door erkenning te geven en in te zetten op wat wel goed loopt, wat haalbaar is en aansluit bij de eigen vaardigheden, we samen het vertrouwen opbouwen om ook de moeilijkere uitdagingen aan te pakken.   
 1. Naast het gezin/de jongere
  De Plan-Trekker staat gedurende het ganse traject naast het gezin/de jongere. Het gezin/de jongere bepaalt. Wij zetten ons in om hen optimaal te ondersteunen in hun traject naar eigen regie. Dankzij onze positieve aanklampende houding tonen we ons vertrouwen in hen. We kunnen, vanuit onze ervaring en expertise, op weg naar een plan overbruggingshulp bieden als het gezin/de jongere dit vraagt.   
 1. Tijdelijkheid
  Plan-Trekkers zijn voorbijgangers in het verhaal van het gezin/de jongere. We zijn als hulpverlener bevoorrecht dat we tijdelijk deel mogen uitmaken van deze groep mensen en een rol mogen spelen in hun leven. We zijn er ons steeds van bewust dat we ondersteunend werken zodat de jongere/het gezin en hun netwerk zelf de kracht en de weg vooruit vinden om zonder ons en met vertrouwen verder te gaan.   
 1. Passionele hulpverlening
  Als Plan-Trekker geloven we sterk in onze aanpak. We staan pal achter onze missie, visie, waarden en aanpak. Dit stralen we niet enkel uit naar de jongeren/gezinnen, maar ook naar onze collega’s, partnerorganisaties en maatschappij. Vanuit die passie bouwen we bruggen met anderen en nodigen iedereen uit om samen aan een sterkere hulpverlening te bouwen voor en met gezinnen.   
 1. Vernieuwend
  Als samenwerkingsverband zetten we enerzijds in op een efficiëntere samenwerking nu. Anderzijds dagen we alle partners uit om het aanbod en de werking meer af te stemmen op de noden en vragen van de gezinnen/jongeren 
 1. Samen vooruit
  Zowel binnen onze eigen werking als naar de verandering die we willen teweegbrengen binnen het jeugdhulplandschap staat de vraag van het gezin centraal. Daarom zorgen we ervoor dat het gezin wordt opgenomen in alle facetten van de organisatie. De jongere/het gezin staat mee aan het stuur van de organisatie, de werking naar de gezinnen en de vernieuwing die we uitdragen. 

 

Verdieping belangrijke woorden  

Vraaggestuurd  
We zien vraaggestuurd als een houding, een manier van kijken naar de andere. Hiervoor is een open, niet-hiërarchische houding nodig waarbij de hulpverlener met zijn/haar expertise naast de jongere en het gezin mag staan om samen te zoeken naar antwoorden die aansluiten bij de hulpvragen en noden van de jongere en het gezin.  

We geloven dat, om een duurzaam effect te bereiken, we ons moeten organiseren rond de noden en vragen van jongeren en gezinnen. We vertrekken niet vanuit ons eigen aanbod, maar kijken hoe we samen met alle partners onze dienstverlening kunnen laten aansluiten op de vragen van onze jongeren en gezinnen.  

Onmiddellijke steun – direct toegankelijk  
Als eerstelijnsproject willen we zo dicht mogelijk bij de kinderen, jongeren en hun gezin staan. Uit feedback weten we dat zij vragen om steun die toegankelijk is. Steun die er is wanneer nodig en gevraagd. Steun waarop zij geen maanden moeten wachten zodat zorgen verder geëscaleerd zijn.  

We organiseren ons dan ook om zo dicht mogelijk bij onze jongeren en gezinnen te staan en zo snel mogelijk te kunnen inspelen op hun vragen en noden. Onze jongeren en gezinnen geven aan dat zij direct toegankelijke steun zien als snel opstart baar zodat situaties niet escaleren, luisterend naar hun vragen en noden, niet oordelend of kwetsend en bereikbaar (thuisbezoeken). Ook kennis van de lokale ondersteuningsmogelijkheden/hulpverleningslandschap sluit hierbij aan.  

Evenwaardig-gelijkwaardig  
We geloven dat iedereen evenwaardig is. Het maakt niet uit welke achtergrond, kennis, uitdagingen … je in je leven hebt; wij geloven dat iedereen met respect voor diens eigen krachten en inzichten behandeld moet worden. Dit vertaalt zich niet enkel naar de kinderen, jongeren en hun gezinnen, maar ook naar de manier waarop we samenwerken met onze collega’s en met iedereen in de maatschappij. Ieders inbreng is belangrijk. Daarom geloven we ook niet in niveaus binnen een begeleiding of organisatie. Iedereen heeft zijn eigen expertise en inzichten die, wanneer samengelegd met die van alle betrokkenen, de sterkste resultaten levert. Zowel een begeleider als een jongere of ouder hebben sterke inzichten. Enkel door deze naast elkaar te plaatsen met respect voor elkaars inbreng, komen we tot het sterkste plan om weer vooruit te komen.  

Jongeren en gezinnen geven hierbij nog extra aan dat een veilig kader voor hen van belang is (vb huisbezoeken). Ze geloven dat het van belang is dat de hulpverlener vanaf de eerste minuut uitstraalt dat hij/zij er is om hulp te bieden vanuit een ondersteunende rol waarbij ze de jongere en het gezin blijven erkennen als expert van hun eigen leven.  

  

Eigen regie  
In het verleden gaven jongeren en gezinnen regelmatig aan dat ze het gevoel hadden dat hun dromen en verwachtingen geen rol speelden in de beslissingen die genomen werden. Dat “experts” in hun plaats beslisten over hun leven. Dat ze geen idee hadden waarom bepaalde zaken opgelegd of gevraagd werden.  

Wij geloven dat iedereen “expert” is van zijn/haar eigen leven. Anderen kunnen met hun inzichten je vooruithelpen, maar uiteindelijk moeten beslissingen/oplossingen gekozen worden door de persoon over wie het gaat. Enkel door professionele hulpverlening te laten aansluiten als ondersteuning voor de eigen krachten en inzichten van kinderen, jongeren en gezinnen kunnen er beslissingen genomen worden die zij zelf ondersteunen en waarin zij geloven. Dit geloof in een eigen plan en aanpak zorgt dat iedereen meer bereid is hieraan te werken en dit vol te houden. Het is dan immers geen opgelegde weg, maar een eigen verhaal waar de nodige steun voor is.  

Jongeren en gezinnen geven ook aan dat ze handvaten en ondersteuning verwachten van de hulpverlener. Ze willen niet dat de hulpverlener de leiding overneemt. Het is aan de hulpverlener om zich aan passen aan het kader van het gezin.  

 

Oplossingen  
Natuurlijk wil iedereen graag oplossingen voor zijn/haar problemen. Omdat we geloven in de krachten van de jongere en het gezin zelf en n de eigen regie, zien wij het als Plan-Trekkers niet als onze taak om oplossingen kant-en-klaar aan te reiken. De weg die we samen met het gezin/de jongere afleggen om tot een plan te komen, is wat we aanbieden. We ondersteunen de jongere en het gezin bij het vormen van dit plan. We zetten in op vertrouwen opbouwen, manieren van samenwerken met het (eigen) netwerk enz. Door krachtgericht te werken willen we het gezin en de jongere niet alleen helpen bij de uitdagingen van vandaag maar ook in de toekomst. Onze expertise omtrent specifieke uitdagingen nemen we mee in het traject om het gezin bij te staan en verder te helpen. 

Schuiven naar boven