Missie

Samen met de jongere en gezinnen een verandering van aanbod gestuurde hulpverlening naar vraag gestuurde hulpverlening teweegbrengen. 

De doelstellingen hieronder zijn doelstellingen voor het voltallige Plan-Trekkers team, ongeacht de rol en achtergrond. Dit zijn doelstellingen waarbij iedereen, inclusief onze jongeren en gezinnen, betrokken worden, inspraak in hebben en verantwoordelijkheid voor dragen.  


Doelstellingen na 5 jaar 
 

Doelstelling 1:  
We geven kinderen, jongeren en hun gezin iedere dag de ondersteuning aangepast aan hun vraag, noden en inzichten zodat zij snel terug het vertrouwen voelen om zelf de regie over hun toekomst te nemen.  

Doelstelling 2:  
We zijn erin geslaagd de organisaties binnen het samenwerkingsverband te laten werken als één. Samen zorgen we voor een aanbod dat aansluit bij de noden en vragen van jongeren en gezinnen. Alle partners en collega’s ademen nu het omdenken uit: we staan niet boven de jongere en het gezin, maar als evenwaardige tijdelijke partner naast de jongere en het gezin.  

 

Doelstellingen na 10 jaar  

Doelstelling 3:  
We zijn erin geslaagd alle organisaties en betrokkenen in de jeugd -en gezinszorg mee te krijgen in het nieuwe denken. We werken samen met één doel: wat kunnen we samen doen om tegemoet te komen aan de vragen en noden van jongeren en gezinnen vertrekkende vanuit hun vragen, noden en expertise. 


Impact van Doelstelling 1:  

We geven kinderen, jongeren en hun gezin iedere dag de ondersteuning aangepast aan hun vraag zodat zij snel terug het vertrouwen voelen om de regie over hun toekomst te nemen.  

Wanneer we onze doelstelling bereikt hebben, zien we een impact op de volgende punten:  

 1. We merken dat er een sterk vertrouwen is in de hulpverlening als partner.
  Dit wordt aangegeven als een gevolg van het dagelijks vertalen van onze waarden en aanpak door het ganse team in de begeleidingen. Ook de snelle opstart, bereikbaarheid en brede aanpak liggen hier aan de basis. Door het feit dat ouders en netwerk als de experten bekrachtigd worden, geven ze aan zich niet meer bedreigd te voelen door de hulpverlening. Ze merken dat we met zijn allen het gezin willen ondersteunen op de wijze die zij zelf aangeven zodat kinderen bij hun ouders kunnen opgroeien.  
 1. We merken dat er een verhoogd vertrouwen in eigen krachten en netwerk is bij afronding van onze begeleidingen.
  We krijgen van onze jongeren en gezinnen terug dat het traject dat we samen liepen hen kracht en vertrouwen heeft gegeven in eigen kunnen. Er is niet alleen aandacht besteed aan het vinden van een onmiddellijke oplossing van het huidige probleem, maar ook en vooral aandacht besteed aan het versterken van het vertrouwen in eigen inzichten, krachten en netwerk. Dit uit zich niet alleen in het aangeven van zelf verder te kunnen, maar we merken dat jongeren en gezinnen zelf ambassadeurs worden van dit krachtgericht werken en anderen gaan steunen. Dankzij dit vertrouwen van de gezinnen, zien we dat de jeugdrechtbank zich nog zelden genoodzaakt ziet jongeren uit huis te plaatsen.  

Impact van doelstelling 2:  

We zijn erin geslaagd de organisaties binnen het samenwerkingsverband te laten werken als één. Samen zorgen we voor een aanbod dat aansluit bij de noden en vragen van jongeren en gezinnen. Alle partners en collega’s ademen nu het omdenken uit: we staan niet boven de jongere en het gezin, maar als evenwaardige tijdelijke partner naast de jongere en het gezin.  

Wanneer we onze doelstelling bereikt hebben, zien we een impact op de volgende punten:  

 1. Om efficiënt samen te kunnen werken, zijn we er in de eerste plaats in geslaagd een interne structuur en werking op touw te zetten die volledig aansluit bij onze missie, visie, waarden en aanpak.
  Dit uit zich in een dynamische werksfeer waar beslissingen genomen worden door alle experten samen. Natuurlijk horen jongeren en gezinnen ook bij deze experten. Door de focus op de vragen en noden van de jongere en het gezin te houden, hebben we een beslissingsmodel en organisatiestructuur ontwikkeld die motiverend werkt en iedereen voortduwt in plaats van afremt. Iedere stem wordt als welkom, vernieuwend en uitdagend ervaren. Het enthousiasme voor onze vernieuwende werking uit zich in een sterke identificatie met het Plan-Trekkersverhaal door alle betrokkenen. De expertise die we hierin opbouwen, wordt door de partners in het samenwerkingsverband ten volle benut om binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Hulpverleners willen graag deel uitmaken van ons team.   
 1. We zetten als één team niet enkel onze middelen efficiënt in, maar ook onze inzichten, kennis, expertise en netwerk.
  We zien de resultaten hiervan doordat we snel kunnen inspelen op iedere vraag van een jongere, gezin of hulpverlener. Niet alleen bij de Plan-Trekkers is een snelle opstart mogelijk, maar ook bij de leden van ons samenwerkingsverband zien we een snelle opvolging mogelijk. Samen staan we dicht bij onze gezinnen. Doordat kennis makkelijk doorstroomt tussen jongeren en gezinnen, gezinscoachen en afgevaardigden kan enerzijds alle expertise en middelen snel ingezet worden om jongeren en gezinnen direct verder te helpen. Anderzijds laat dit ons toe beleidsmatige beslissingen, die aansluiten bij de echte noden en vragen van jongeren en gezinnen, op alle niveaus te verdedigen, te promoten en uit te voeren. Dankzij de sterke samenwerking kunnen onze gezinscoachen zich als experten focussen op hun generalistische aanpak met respect voor de aanwezige expertise. Ze schakelen collega’s binnen en buiten de Plan-Trekkers in wanneer hier nood en vraag naar is. We zien samenwerken niet als een vraag naar wat anderen voor ons kunnen betekenen, maar als een mogelijkheid om zelf iets te betekenen voor de noden en vragen van anderen. Door onze samenwerking creëren we één taal die duidelijk is voor de jongere, de gezinnen en alle betrokken partners.  

Impact van doelstelling 3:  

We zijn erin geslaagd alle organisaties en betrokkenen in de jeugd -en gezinszorg mee te krijgen in het nieuwe denken. We werken samen met één doel: wat kunnen we samendoen om tegemoet te komen aan de vragen en noden van jongeren en gezinnen vertrekkende vanuit hun vragen, noden en expertise.  

Wanneer we onze doelstelling bereikt hebben, zien we een impact op de volgende punten:  

 1. We bouwen bruggen met andere sectoren welke een aanpak naar kinderen, jongeren en hun gezinnen uitrollen. Samen met hen hebben we een aanpak uitgewerkt en verankerd die aansluit bij de verwachtingen, noden en vragen van jongeren en gezinnen.
  We hebben samen, met de inbreng van jongeren en gezinnen, een structurele werking uitgerold waarbij de zorgcontinuïteit en krachtgerichte aanpak naar de jongeren en gezinnen centraal staat. Dankzij deze efficiënte samenwerking en gemeenschappelijke taal worden jongeren en gezinnen snel verder geholpen ongeacht de sectoren waarbinnen de verschillende hulpverleners zich bevinden. Met zijn allen ondersteunen we de jongere en het gezin met onze expertise bij de vragen en noden die zij hebben, met respect voor hun krachten en inzichten. We kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid en wat wij met onze middelen en expertise kunnen betekenen binnen en buiten het samenwerkingsverband.   
 1. Samen gaan we voor een sterker beleid dat zich richt op de vragen en noden van jongeren en gezinnen.
  Onze sterke samenwerking en uitwisseling van informatie, plaatst ons in de positie om in te spelen op het beleid. Als ambassadeurs van onze waarden en aanpak, staan we samen met alle partners achter een beleid dat aansluit bij deze manier van werken. We zijn dan ook een sterke partner geworden voor beleidsmakers.   
 1. Het jongeren/gezincentraalgerichtwerken met geloof in eigen krachten en netwerk is het nieuwe normaal geworden in de hulpverlening. 
  We zien dat jongeren en gezinnen veel sneller de weg vinden naar de hulpverlening en hier ook zonder blozen gebruik van maken. Hulpverlening wordt nu als een positieve partner in het leven ervaren. Onze persoonsgerichte aanpak slaat zo sterk aan dat we als experten hierin erkend worden en gevraagd worden om anderen te ondersteunen in hun veranderingstraject. We zien dat het normaal geworden is dat organisaties jongeren en gezinnen opnemen in hun organisatiestructuur en beslissingsmodel. De samenwerking en ondersteuning van burgerinitiatieven wordt sterk gepromoot. 
Schuiven naar boven